دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

پوستر همایش
شمارش معکوس تا برگزاری همایش
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

کمیته علمی کنفرانس

 

رییس کمیته علمی

جناب آقای دکتر میرمحمدصادقی -  دانشگاه امام حسین(ع)

اعضای کمیته علمی

جناب آقای مهندس جلال زاده                                              انجمن مهندسی ارزش ایران

جناب آقای مهندس رحمانیان                                               انجمن مهندسی ارزش ایران

جناب آقای دکتر واحدی                                                     دانشگاه امام حسین(ع)

جناب آقای دکتر نورنگ                                                      دانشگاه امام حسین (ع)

جناب آقای دکتر صبحیه                                                     دانشگاه تربیت مدرس

جناب آقای دکتر عمران                                                      دانشکده فنی دانشگاه کردستان

جناب آقای دکتر ضیا                                                         دانشکده صنعتی قم

جناب آقای دکتر عرب                                                        موسسه راهبرد دانش پویا

جناب آقای دکتر امامی                                                       شرکت کریت کارا

جناب آقای دکتر توکلی مقدم                                               دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر قلی پور                                                     دانشگاه تهران

جناب آقای مهندس آل رسول                                               شرکت رهاب

جناب آقای دکتر نوری                                                        دانشگاه علم و صنعت ایران

جناب آقای دکتر یعقوبی                                                      دانشگاه علم و صنعت ایران

جناب آقای دکتر جبل عاملی                                                دانشگاه علم و صنعت ایران

جناب آقای دکتر صادقیان                                                    دانشگاه آزاد اسلامی

جناب آقای دکتر روانشادنیا                                                  دانشگاه آزاد اسلامی

جناب آقای دکتر جعفر پور                                                   دانشگاه آزاد اسلامی

جناب آقای دکتر زند حسامی                                                دانشگاه آزاد اسلامی

جناب آقای دکتر نظری                                                       دانشگاه شهید بهشتی

سرکار خانم مهندس نکویی                                                   از متخصصین مهندسی ارزش

جناب آقای دکتر میرهادی                                                    از متخصصین مهندسی ارزش

جناب آقای مهندس صفائی                                                   از متخصصین مهندسی ارزش

جناب آقای دکتر فصیحی                                                     از متخصصین مهندسی ارزش

جناب آقای مهندس تفضلی                                                  از متخصصین مهندسی ارزش

جناب آقای مهندس کریمی                                                  از متخصصین مهندسی ارزش

جناب آقای دکتر شاکری                                                     دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جناب آقای دکتر سبط                                                               دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جناب آقاي مهندس شكيبازاهد                                                    از متخصصین مهندسی ارزش