شورای راهبردی

 شورای راهبردی همایش

جناب آقای مهندس علی اصغر جلال زاده (رییس هیات مدیره انجمن مهندسی ارزش ایران)

جناب آقای مهندس داود رحمانیان (دبیر انجمن مهندسی ارزش ایران)

جناب آقای دکتر محمدسعید جبل عاملی (عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران)

جناب آقای دکتر سیدعلیرضا میرمحمد صادقی (عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع))

جناب آقای دکتر خداداد واحدی (عضو هیات مدیره انجمن مهندسی ارزش ایران)

جناب آقای مهندس هادی شکیبا زاهد (مدير گروه مهندسی ارزش شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس)


ششمین همایش ملی مهندسی ارزش