دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

پیام دبیر محترم اجرایی انجمن مهندسی ارزش ایران
پیام دبیر محترم اجرایی انجمن مهندسی ارزش ایران

روش‌شناسي ارزش که حسب زمان بكارگيري، تحليل ارزش، مهندسي ارزش و مديريت ارزش ناميده مي‌شود، ابزاري نيرومند براي حل مساﺋﻞ طرح‌ها، کاهش هزينه‌ها با حفظ يا بهبود کيفيت و کارآيي آنها، يا به عبارت ديگر افزايش شاخص ارزش است.

با تاسيس انجمن مهندسي ارزش ايران در سال 1378، انديشه برگزاري همايش ملي مهندسي ارزش نيز هم­زمان شکل گرفت. برگزاري منظم و دوره­اي همايش و نيز بهره­گيري از استادان و خبرگان عرصه مهندسي ارزش از ابتداي شکل‌گيري انجمن همواره در برنامه‌ي راهبردي انجمن بوده است؛ تا درکنار دوره‌هاي‌هاي آموزشي، سخنراني‌ها، انتـشارکتاب، فصل‌نامه وخبرنامه، گامي موثر در آشـنايي هرچه بيشتر دست اندرکاران حوزه مهنـدسي ارزش و تبادل تجربه‌ها و دانش روزآمـد آنان برداشته شود.

در همين راستا نخستين همايش ملي مهندسي ارزش با همکاري معاونت پژوهشي دانشگاه صنعتي اميرکبير، انجمن مهندسي صنايع ايران و انجمن مهندسين عمران ايران در دي­ ماه سال 1380 در دانشگاه صنعتي اميرکبير برگزار گرديد. دومين، سومين و چهارمين دوره همايش نيز به ترتيب در آذرماه سال 1384 (دانشگاه علم و صنعت ايران)، آذر ماه سال 1387 (دانشکده فني دانشگاه تهران)، آذرماه سال1389 (دانشگاه علم و صنعت ايران) با موفقيت و حضور چشم‌گير مـديران و کارشـناسان عرصــه‌هاي مختلف صنــعت، پروژهاي عمـراني، زيربنايي و ساختماني و بخش خدمات برگزار شد. در تمامي اين دوره­ها سعي بر اين بود که به تمامي جنبه­هاي کاربردي و مديريتي مهندسي ارزش توجه شود که بازخورد حاصله، نشان از تاثير اين همايش‌ها در گسترش فرهنگ ارزش داشت. به نحوي که مي‌توان گفت همه وزارت­خانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته به آنها، مراکز آموزشی، بخش‌هاي عمومي و خصوصي، يا نسبت به پياده‌سازي ساختار مهندسي ارزش درمجموعه‌هاي خود اقدام کرده‌اند، يا با مقوله مهندسي ارزش آشنايي دارند. برگزاري بيش از 300 کارگاه مهـندسي ارزش درکشور با هزاران ميليارد ريال صرفه‌جويي، حل و فصل مساﺋﻞ و مشکلات پروژه‌هاي عمراني و زيربنايي، كاستن از زمان اجراي پروژه‌ها و افزايش شاخص ارزش آنها، بخشي از عملكرد مهندسي ارزش در حوزه طرح‌هاي زيربنائي است.

اينک برگزاري پنجمين همايش مـلي مهندسي ارزش را با هدف اسـتفاده از تجارب و دانــش روزآمد دانشگاهيان، نخبگان و متخصصان مهندسي ارزش پيش‌رو داريم. اميد است در شرايط دشوار اقتصادي و ضرورت تحـول آن به اقتصاد مقاومتي، مـجموعه سـخنراني‌ها و مقالاتي که اراﺋﻪ مي‌شود و ميزگردهايي که بـرگزار مي‌گردد، بتواند با استفاده از خـردجمعي شرکت‌کنندگان حـاضر در همايش، راهکارهايي براي برون­رفت از تنگناها و مساﺋﻞ و مشکلات موجود در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي کشور که مورد بحث در همايش است را با معرفي توانمندي‌هاي كاراي مديريت ريسك و ارزش در دست‌يابي به اقتصاد مقاومتي اراﺋﻪ دهد.

در پايان بر خود فرض مي‌دانم از كمسيون علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و همه دست اندرکاران همايش وموسسه فرهنگي نشرفن آريا که در برگزاري اين گونه همايش‌ها همواره پيشرو بوده است، سـازمان‌ها و نـهادهايي که حامي معـنوي و مـادي هـمايش شـده و ما را در اين راه همـراهي کـرده‌اند، سپاسگزاري و قـدرداني کنم. اميدوارم که در پايان اين همايش، بر تجـربه و دانش اندوخته شرکت‌کنندگان براي بهبود شاخص ارزش تولـيد يا خدمات آنها، دسـتاوردي هرچند اندک افزوده شده باشد.

داود رحمانيان


1396/06/21 (1 سال قبل )
ششمین همایش ملی مهندسی ارزش